ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง