ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisherypatrol01@gmail.com   029406282   แฟนเพจ