ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กองตรวจราชการ


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กองตรวจราชการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

 กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ