ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มตรวจสอบภายใน

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตรวจสอบภายใน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มตรวจสอบภายใน

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เลขที่ 50  อาคารกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 e-mail : internal@fisheries.go.th