ประชาสัมพันธ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

  •  Hit 20 อันดับ
  • การใช้รถราชการ.. (3,803)  คชจ.เดินทางไปราชการ.. (2,585) e-payment การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง.. (2,520) การมอบอำนาจ.. (1,938) ค่าตอบแทนกรรมการ.. (1,684) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง.. (1,456) เงินอุดหนุน.. (1,248) ระเบียบการตรวจสอบภายใน.. (1,220) ค่ารักษาพยาบาล.. (1,206) ระบบ GFMIS.. (1,206) เงินทุนหมุนเวียน กรมประมง.. (1,129) การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ในราชการ.. (1,043) ค่าเช่าบ้าน.. (951) การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ .. (950) การบริหารงบประมาณ.. (856) การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ และการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ .. (804) ค่าเล่าเรียน.. (804) กฎบัตร.. (761) การบริหารงานของส่วนราชการ.. (692) วิสัยทัศน์/ภารกิจ.. (624)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มตรวจสอบภายใน

     กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เลขที่ 50  อาคารกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 e-mail : internal@fisheries.go.th