บทความศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,402)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,339) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (796) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (789) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (735) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (689) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (671) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (668) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (661) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (636) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (633) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (624) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (597) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (597) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (595) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (591) CIUU.. (565) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (526) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (521)