บทความสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยารวมทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตามลิ้งนี้ครับ https://xn--12ca3dgf4daalb2b0af2jxacs0rg.com/

ตรวจสิทธิเฉพาะของทางกรมประมง ได้ตามลิ้งนี้ครับ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/ 

แจ้งช่องทางการรับเงินและตรวจสอบผลการโอนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ได้ตามลิ้งนี้ครับ https://agri.baac.or.th/

 

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายอนันต์  สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางจรีภรณ์  มีศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดนิทรรศการในการเลี้ยงกบในกระชังบก พร้อมให้คำแนะนำความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามวัตถุประสงค์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ศาลเจ้าตั๊กม้อโจวซือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

นางพจนีย์  รักกลิ่น เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรม การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP ) สำหรับการเลี้ยงปลากะพงขาว ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ  ศาลากลางจังหวัด ฉะเชิงเทรา(หลังเดิม) ชั้นที่ 2 เกษตรกร จำนวน 20 ราย

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติพันธุ์  โรจนะชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรม:การเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในบ่อดิน ปีงบประมาน2561 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลออนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100 ราย

ในวันพฤหับดีที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายคนึง  คมขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2561-2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอมรเทพ โชติช่วง ประมงอำเภอบางคล้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามฟาร์ม เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านโพธิ์ (ชั้น 2) เกษตรกร อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 30 ราย

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมการประกวดเกษตรกรแบะสถาบันเกษตรกรดีเด่น ณ บ้าน นายทองพูน โฉมสะอาด ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 ธันวาคม2560 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 หมู่บ้านดอนกา ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 รายวันที่ 20 ธันวาคม2560 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 หมู่บ้านดอนกา ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 ราย

วันที่19ธันวาคม2560 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมงอำเภอคลองเขื่อน ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.1 บ้านสมอคล้อย ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 ราย และลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกรในโครงการฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   เปิดตลาดประชารัฐ Green Market 

       วันนี้ (5 ธ.ค. 60) ที่บริเวณตลาดกลางเกษตรบางคล้า นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Green Market สาขาบางคล้า

โดยมีนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพ่อค้า แม่ค้าผู้มาจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ราย เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดตลาดประชารัฐฯ
   นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมตลาดชุมชนที่มีอยู่เดิมและให้ขยายพื้นที่จำหน่าย เพื่อให้เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ได้มีพื้นที่ขายมากขึ้น เกิดการพัฒนาให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกคน ซึ่งโครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายโดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยคำนึงถึงนโยบายรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ที่หลัง และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรม และบูธจำหน่ายสินค้าด้วย
     โครงการตลาดประชารัฐ Green Market สาขาบางคล้า มีผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 190 ร้านค้า  ประกอบไปด้วยของดีอำเภอบางคล้า ผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ปลอดภัย อาหารสด อาหารแปรรูป สินค้า OTOP อาหารคาวหวานพร้อมรับประทาน สินค้าสมุนไพร เสื้อผ้าตัดเย็บเอง และสินค้าของที่ระลึก เป็นต้น

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดแถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งอาชีพประมงให้ยั่งยืน

วันนี้ (๑๐พ.ย.๖๐) ที่มหาลัยราชภัฎราชนครินทร์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดงาน
แถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย”
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ครัวไทย โดยมีนางพจนีย์ รักกลิ่น ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคการประมงถือว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจประมง ซึ่งมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลากะพงขาว กุ้งขาวแวนาไม ปลาสลิด ปลานิลและอาหารทะเล ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และพันธกิจของกรมประมง คือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้ได้มาตรฐานทั้งไทยและสากลตลอดห่วงโซ่การผลิต จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีคุณภาพมาตรฐาน สู่ครัวไทย ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านมาตรฐานและความปลอดภัยดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมงในจังหวัดผลิต และจำหน่าย สัตว์น้ำ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง ปลอดภัย  พัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าประมงสู่มาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแหล่งผลิตสินค้าประมงที่มีความปลอดภัยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ อีกทั้งสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันสร้างสินค้าการประมงเกรดพรีเมี่ยม พร้อมสร้างโอกาสในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการผลิต สามารถตรวจสอบย้อนกลับตลอดเส้นทางการผลิต สร้างความเข้มแข็งการประกอบอาชีพ ให้เกิดความยั่งยืนและ มั่งคั่ง เป็นรูปธรรมแก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างแท้จริง และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบป้าย “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจประมงด้วย

  •  บทความ
  • ฐานข้อมูลด้านประมงในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดสถานที่รับแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มเติม  แบบฟอร์มแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (พรก.สัตว์น้ำควบคุม)  แบบคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกร (กสน.1 APD) แบบคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ (สอ.1) แบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง ( แบบยกเลิก ทบ.1 แบบ 1-8 ) แบบยินยอมให้ใช้ที่ดิน 1-4 (ในกรณีที่ดินเป็นชื่อของญาติพี่น้องแต่ยินยอมให้เราใช้ที่ดิน) ถอดแบบองค์ความรู้จากเกษตรกรการยกระดับคุณภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2560 - 2562 แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2 ต่ออายุ) แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ต่ออายุ) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านโพธิ์.. (1,042)  โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สัตว์น้ำจืด".. (964) ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (956) จัดแถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งอาชีพประมงให้ยั่งยืน.. (848) จัดอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรมหลักการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในบ่อดิน ปีงบประมาณ 256.. (812) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดสถานที่รับแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของผู้ประกอบการใ.. (785) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอคลองเขื่อน.. (766) ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).. (750) การประกวดเกษตรกรแบะสถาบันเกษตรกรดีเด่น.. (748) เปิดตลาดประชารัฐ Green Market คนไทยยิ้มได้ และของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (738) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (706) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเมือง.. (696) สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (680) ฐานข้อมูลด้านประมงในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (680) ลงพื้นที่ประสานงานเบื้องต้นและสำรวจความพร้อมของสถานที่.. (662) คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562.. (661) แบนเนอร์.. (638) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมงพาณิชย์ ประจำปี 2561.. (631) ลงพื้นที่จับพิกัดและวาดแผนที่แผนผังแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสนามชัยเชต จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (607) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (600)