บทความสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยารวมทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตามลิ้งนี้ครับ https://xn--12ca3dgf4daalb2b0af2jxacs0rg.com/

ตรวจสิทธิเฉพาะของทางกรมประมง ได้ตามลิ้งนี้ครับ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/ 

แจ้งช่องทางการรับเงินและตรวจสอบผลการโอนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ได้ตามลิ้งนี้ครับ https://agri.baac.or.th/

 

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายอนันต์  สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางจรีภรณ์  มีศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดนิทรรศการในการเลี้ยงกบในกระชังบก พร้อมให้คำแนะนำความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามวัตถุประสงค์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ศาลเจ้าตั๊กม้อโจวซือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

นางพจนีย์  รักกลิ่น เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรม การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP ) สำหรับการเลี้ยงปลากะพงขาว ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ  ศาลากลางจังหวัด ฉะเชิงเทรา(หลังเดิม) ชั้นที่ 2 เกษตรกร จำนวน 20 ราย

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติพันธุ์  โรจนะชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรม:การเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในบ่อดิน ปีงบประมาน2561 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลออนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100 ราย

ในวันพฤหับดีที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายคนึง  คมขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2561-2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอมรเทพ โชติช่วง ประมงอำเภอบางคล้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามฟาร์ม เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านโพธิ์ (ชั้น 2) เกษตรกร อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 30 ราย

  •  บทความ
  • ฐานข้อมูลด้านประมงในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดสถานที่รับแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มเติม  แบบฟอร์มแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (พรก.สัตว์น้ำควบคุม)  แบบคำขอรับการรับรอง ระบบการผลิต และผลผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP_CoC และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  แบบคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกร (กสน.1 APD) แบบคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ (สอ.1) แบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง ( แบบยกเลิก ทบ.1 แบบ 1-8 ) แบบยินยอมให้ใช้ที่ดิน 1-4 (ในกรณีที่ดินเป็นชื่อของญาติพี่น้องแต่ยินยอมให้เราใช้ที่ดิน) ถอดแบบองค์ความรู้จากเกษตรกรการยกระดับคุณภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2560 - 2562 แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2 ต่ออายุ) แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ต่ออายุ) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านโพธิ์.. (1,205)  โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สัตว์น้ำจืด".. (1,125) ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,113) จัดแถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งอาชีพประมงให้ยั่งยืน.. (1,008) จัดอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรมหลักการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในบ่อดิน ปีงบประมาณ 256.. (987) ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).. (938) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (937) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดสถานที่รับแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของผู้ประกอบการใ.. (928) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอคลองเขื่อน.. (925) เปิดตลาดประชารัฐ Green Market คนไทยยิ้มได้ และของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (909)