คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562


[2022-11-03] แบบรายงานข้อมูลราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ ของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดฉะ.. [2021-09-28] แบบคำขอรับการรับรอง ระบบการผลิต และผลผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเล.. [2020-09-03] แบบคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น.. [2020-08-31] แบบคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ (ส.. [2020-05-21] ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้.. [2020-05-21] แบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการ.. [2020-05-01] แบบยินยอมให้ใช้ที่ดิน 1 - 4 (ในกรณีที่ดินเป็นชื่อของญาติพี่น้องแต่ยินย.. [2020-04-20] ถอดแบบองค์ความรู้จากเกษตรกรการยกระดับคุณภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตรจังห.. [2020-03-13] แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2 ต่ออายุ).. [2020-03-13] แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ต่ออายุ).. อ่านทั้งหมด 

คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562 


วันที่ 22 มกราคม 2562 นายอนันต์  สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางจรีภรณ์  มีศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดนิทรรศการในการเลี้ยงกบในกระชังบก พร้อมให้คำแนะนำความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามวัตถุประสงค์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ศาลเจ้าตั๊กม้อโจวซือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา