บทความกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จัดกิจกรรม 5ส โดยบุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเรียบร้อย สร้างการมีส่วนร่วม ดูแลสถานที่ทำงาน ให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับสถานที่ทำงาน เพื่อความสะอาดและสบายตาในสถานที่ทำงาน

 

หลังทำ

 

     วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 กิจกรรมการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล โดยจังหวัดสตูล มีผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งทะเลบ่อดินสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการอนุมัติ จำนวน 43 ราย ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักกุ้งทะเลได้รับการอนุมัติ จำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ ได้เข้าเยี่ยมฟาร์มเพื่อให้ความรู้/คำแนะนำ พร้อมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลและรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อเสนอหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,570,000 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจำบลนาทับ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติ และยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้าน

 

 

 

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านบ่อกลาง หมู่ 3 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านบ่อกลาง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติ และยกระดับรายได้ความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้าน

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลายทราย หมู่ 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000ตัว

 

เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เก็บรวบรวมสภาวะการประมงจากเรืออวนล้อมจับ ที่ท่าเทียเรือประมงจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ายอดุลย์ แมเร๊าะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) และทีมนักวิจัย ปลิงทะเลลงพื้นที่หมู่เกาะสาหร่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านชีววิทยาและผลสำเร็จของการศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์ ปลิงทะเล

 

 

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย และพันธุ์ปูม้า รวม 4 ล้านตัวลงสู่ทะเล หาดทรายสองสี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันนี้ (23 ก.ค. 62) นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการราชการ ประชาชน เยาวชน และผู้นำชุมชนในตำบลไม้รูด เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจังหวัดตราดโดยหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณหาดทรายสองสี หมู่ที่ 1 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดนาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด กล่าวว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดตราดโดยหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระองค์ท่าน รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ คุณค่า และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนพื้นที่อีกด้วย สำหรับการจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ เป็นการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 2,000,000 ตัว และพันธุ์ปูม้า จำนวน 2,000,000 ตัว ลงสู่ทะเลบริเวณหาดทรายสองสีแห่งนี้

 

 


วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ร่วมกับชุมชนประมงบ้านหาดทรายดำ ปล่อยพันธุ์กุ้งแซบ๊วยในเขตอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและเขตอนุรักษ์บ้านหาดทรายดำ ชุมชนบ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 400,000 ตัว

 

เมื่อวันที่ 24-28 เดือยมิถุนายน พศ.2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อ ออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 24-28 เดือยมิถุนายน พศ.2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ แพปลา/ท่าขึ้นสัตว์น้ำ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อ ออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ฉบับใหม่ 

  •  บทความ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าทีี่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง พ.ศ. 2562 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล E-book คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง ห้องสมุดกรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม คู่มือบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างยั่งยืน คู่มือการเลื่อนระดับและโยกย้ายบุคลากร สังกัดกรมประมง แผนความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) ประจำปีงบประมาณ 2561 คู่มือบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับ การประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน MSY เครื่องมืออวนลากและอวนล้อมจับ มาตรฐานเครื่องมือประมงที่เกี่ยวกับ การขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  •  Hit 20 อันดับ
  • เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (517)  บทความวิชาการ.. (304) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (253) คู่มือการทำประมงพื้นบ้าน.. (229) Technical PaperAbstract ปี 2550.. (218) สปม ตราด ได้รวบไข่หมึกกระดองก้นไหม้.. (214) คู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน.. (197) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เก็บรวบรวมสภาวะการประมงจากเรืออวนล้อมจับ.. (191) จัดกิจกรรม “จัดทำซั้งกอ” โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อการทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 4.. (182) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (178) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จัดฝึกอบรมหลักสูตรธนาคารปูม้าและการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง.. (170) Technical PaperAbstract ปี 2547.. (169) Technical PaperAbstract ปี 2548.. (163) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล).. (159) Technical PaperAbstract ปี 2549.. (156) จังหวัดตราดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย-พันธุ์ปูม้า รวม 4 ล้านตัวลงสู่ทะเล.. (154) Technical PaperAbstract ปี 2546.. (153) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงงุ่นใในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562.. (151) กิจกรรม.. (150) ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และตัวแทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมเพื่อรับทราบผลการจัดกิจกรรม "รักษ์ปะการังและสิ่งม.. (141)