1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการประมง


1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการประมง 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการประมง ในพื้นที่จังหวัดนครนายก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

มีทั้งหมดหลายโครงการ จำนวน 16 โครงการ แบ่งเป็นด้าน การบริหารจัดการน้ำ 8 โครงการ ด้านการเกษตร 2 โครงการ ด้านอื่น ๆ จำนวน 6 โครงการ 

ในส่วนโครงการด้านการประมง ของจังหวัดนครนายก มีโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1.โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ 
2.โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประวัติความเป็นมา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทและท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทรงพบว่ามีราษฎรอีกเป็นจานวนมากที่ยังอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาพัฒนาเท่าเทียมกันทุกคนทำให้สนพระทัยและมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎรเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ.2523 พระองค์จึงทรงเริ่มงานพัฒนาของพระองค์เองด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร จัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโอกาสได้รับความรู้และฝึกฝนตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
            กรมประมงในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโดยดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และในปี พ.ศ.2546 กรมประมงได้จัดทำโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียน และกิจกรรมฝึกอบรม ปัจจุบันได้ดาเนินงานในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560–2569) เพื่อเชื่อมต่องานพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และสังคมดิจิทัลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ที่น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ กรมประมงสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการประมง ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของโรงเรียน อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้า ตลอดจนติดตามและให้คาแนะนาทักษะด้านการจัดการการผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ครู เด็กนักเรียน เยาวชน และราษฎรในชุมชนซึ่งกิจกรรมด้านการประมงถือเป็นการผลิตอาหารจาพวกโปรตีนที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง ที่ทาให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
2) เพื่อให้มีกองทุนหมุนเวียน ได้จากการจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อนามาใช้ในการบริหารงานด้านการประมงภายในโรงเรียน
3) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี เข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเกษตรแบบผสมผสาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืน
4) เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
5) เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งวิทยาการของหมู่บ้านและชุมชน โดยฝึกอบรมครูให้มีความรู้พื้นฐานในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถนำความรู้ถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้าน เกิดการขยายผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้เสริมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข
6) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ การถนอมอาหารและหลักโภชนาการสัตว์น้ำ รวมทั้งสร้างทัศนคติในการบริโภคที่ดี ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี

โรงเรียนตามโครงการสนับสนุนการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  • (โรงเรียนสังกัด สพฐ.) มีทั้งหมด 20 โรงเรียน


อ่านเนื้อหาทั้งหมด กดตรงนี้