กำลังปิดใน 30 วินาที

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง  คลองใหญ่  ได้จัดประชุมหัวข้อ วิธีการและขั้นตอนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการตรวจเรือ  ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์รวมราชการด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้บรรยาย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร่วมชี้แจงปัญหา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันและป้องกันปัญหาในระหว่างการแจ้งเข้า – ออกเรือ รวมทั้งระหว่างการทำประมง ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย