กำลังปิดใน 30 วินาที

แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรกรมประมงเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของกรมประมง

คําชี้แจง
• ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม ได้มีความพยายามที่ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมทั้งกิจกรรมสันทนาการ การจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID 19) และการพัฒนาภูมิทัศน์ ให้เกิดลานกิจกรรมและที่สำหรับพบปะปฏิสัมพันธ์ทั้งบุคลากรของกรมประมงรวมทั้งบุคคลภายนอก ด้วยสำนักงานเลขานุการกรมต้องการเห็นกรมประมงเป็นหน่วยงานที่น่าอยู่น่าอาศัยตามนโยบายของอธิบดีกรมประมง จึงมีความประสงค์ขอความร่วมมือจากบุคลากรกรมประมงทุกกองทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้สละเวลาตอบแบบสอบถามความเห็นเพื่อสำนักงานเลขานุการกรมจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงงานของสำนักงาน ตามลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelPaqYEUan949XA6Q936BOfKsb7hjy_NMjGQf6fSXDIpxe-Q/viewform