แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 


รายงานผลการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 


แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565