ข้อมูลแหล่งน้ำจืด/ทรัพยากรในแหล่งน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด


ข้อมูลลักษณะกายภาพของแม่น้ําลําธารที่มีความสําคัญ 


รายชื่อปูน้ำจืดที่พบในประเทศไทย


รายชื่อกุ้งน้ำจืดที่พบในประเทศไทย


ความหลากชนิดของปลาน้ำจืดในประเทศไทย


ความหลากหลายและความชุกชุมของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำขนาดใหญ่