รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรร...  589   วัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ - องค์พระหลักเมือง พิมพ์จำปี ที่ระลึกสมโภช 121 ปี...  228  ประกาศกรมประมง เรื่อง เงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ทำการประมงต้องป...  153  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ...  104  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง)    102  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  74  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเ...  71  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค เปิดตลาด Fisherman Market    71  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์...  71  โครงการ การพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน   69