เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุTOR สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ..

เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุTOR

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref45417

  ผู้ชม: 39 ครั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพพัสดุ จัดสถานที่ อบรมแปรรูป..

เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุTOR

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref29781

  ผู้ชม: 53 ครั้ง


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ..

เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุTOR

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref26215

  ผู้ชม: 45 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,450)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,277) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,284) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,849) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,591) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,477) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,383) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,328) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,272) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,099) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (983) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (963) สถิติประมง.. (867) ราคาสัตว์น้ำ.. (856) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (849) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (810) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (762) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (707) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (704) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (692)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000