เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุTOR สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ..

เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุTOR

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref45417

  ผู้ชม: 15 ครั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพพัสดุ จัดสถานที่ อบรมแปรรูป..

เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุTOR

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref29781

  ผู้ชม: 31 ครั้ง


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ..

เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุTOR

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref26215

  ผู้ชม: 21 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (3,697)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,078) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,436) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,339) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,264) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (949) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (827) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (814) แบบคำขอต่างๆ.. (769) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (717) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (706) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (698) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (623) สถิติประมง.. (607) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (589) ราคาสัตว์น้ำ.. (549) หน่วยงานส่วนกลาง.. (521) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (500) อาสาสมัครด้านการประมง.. (468) ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ.. (435)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000