สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของหน่วยงานในสังกัด 


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)