นายตะวัน คงสี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายจรัญ มีรักษา

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

    
นายอุดม ติดไชย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้าด่านตรวจประมงชลบุรี

    


นายเดชาธร เทพสุทธิ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้าด่านตรวจประมงลาดกระบัง

    
นายสันติชัย แก้วสีนวล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

    


นางสาวเพ็ญพิชา โหมดอ่อน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้างานนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

    
เรือเอกจิรัฏฐ์ เนื่องแสง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรปราการ

    
นางสาวอารยา อภิสิทธิ์วณิช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

    


นายธีรพจน์ ชาลี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้างานนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเทกอง

    
นายวิศวัฒ ศรีวะโร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้างานส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

    


นางสาวศิริพร ศรีสุดใจ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายจิรภัทร ตุ้มกลีบ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายขวัญสยาม วงศ์อำภู

พนักงานประมง ชั้น 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายภูริวัฒน์ ธรรมโชติ

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนภฤดี ยังจอก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอรรถพล สุรภาพ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายจิรายุ ขันเงิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวัชระ เรืองหิรัญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววิชุดา พลอนันต์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาพร หลักทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรเชษฐ์ วงศ์ษา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

 ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ