บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)
เรือเอก อภิชาต สมฤทธิ์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร)
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


เรือเอกจิรัฏฐ์ เนื่องแสง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
จ่าเอกสมเกียรติ วันกลาง

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ชำนาญงาน)
    


นายธีรพจน์ ชาลี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเพ็ญพิชา โหมดอ่อน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวิศวัฒ ศรีวะโร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวศิริพร ศรีสุดใจ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอารยา อภิสิทธิ์วณิช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายจิรศักดิ์ ถามูลเลศ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภูริวัฒน์ ธรรมโชติ

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นายขวัญสยาม วงศ์อำภู

พนักงานประมง ชั้น 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวนภฤดี ยังจอก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอรรถพล สุรภาพ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววิชุดา พลอนันต์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาพร หลักทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรเชษฐ์ วงศ์ษา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

 ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : portbangkok@gmail.com