การนำเสนอข้อมูลหน่วยงาน ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


นำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน รูปแบบ PPT 


นำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลเรือแจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 ก.พ. 65   208   การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงรอบปีการประมง 2565-2566   163  วันที่ 24 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย...  154  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออกประจำวัน   142  สรุปยอดการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2565-2566   141  วันที่ 24 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย...  131  ผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565   131  ประชาสัมพันธ์กการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมประมงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมประ...  127  การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงรอบปีการประมง 2565-2566   120  การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในน่านน้ำไทยด้วยระบ...  119