06 แบบฟอร์มการยกเลิกโครงการวิจัย กลุ่มบริหารงานวิจัย

062 แบบยกเลิกโครงการวิจัย..

06 แบบฟอร์มการยกเลิกโครงการวิจัย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref53619

  ผู้ชม: 85 ครั้ง


061 แบบหนังสือราชการ..

06 แบบฟอร์มการยกเลิกโครงการวิจัย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref53618

  ผู้ชม: 84 ครั้ง


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (2,871)  คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ 63.. (635) รายงานการประชุมวิชาการประมง 2563 (Proceeding).. (549) การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง.. (508) คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.. (485) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (466) คู่มือการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น ในประเทศไทย.. (466) ระบบ NRIIS.. (422) ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลในระบบ TARR กรณีงานวิจัยที่ไม่อยู่ระบบ NRMS ครับ.. (420) โครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562.. (396) ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.. (379) ระบบค้นหางานวิจัย TARR.. (376) ความหลากหลายและการกระจายของลูกปลาในพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง.. (345) รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (345) การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลา ที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย.. (313) การจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญในแม่น้ำโขงเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมข้ามพรมแดน.. (290) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (238) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (238) งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563.. (238) คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. (171)