บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิจัย
นางโสมลดา ประเสริฐสม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองขำ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวสาธิยา หวานดี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวมารีรักษ์ บุตรสุทธิวงศ์

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานวิจัย

 ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900