02 แบบฟอร์มขอรหัสทะเบียนวิจัย กลุ่มบริหารงานวิจัย

024 แบบข้อเสนอการวิจัย (ไม่ของบประมาณ)..

02 แบบฟอร์มขอรหัสทะเบียนวิจัย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref53612

  ผู้ชม: 73 ครั้ง


023 แบบ กปม.21-21(1)..

02 แบบฟอร์มขอรหัสทะเบียนวิจัย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref53611

  ผู้ชม: 74 ครั้ง


022 แบบ กปม.20..

02 แบบฟอร์มขอรหัสทะเบียนวิจัย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref53610

  ผู้ชม: 54 ครั้ง


021 แบบหนังสือราชการ..

02 แบบฟอร์มขอรหัสทะเบียนวิจัย

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref53609

  ผู้ชม: 42 ครั้ง


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (2,493)  การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง.. (340) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (257) ระบบ NRIIS.. (252) ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลในระบบ TARR กรณีงานวิจัยที่ไม่อยู่ระบบ NRMS ครับ.. (238) รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563.. (234) คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.. (233) คู่มือการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น ในประเทศไทย.. (226) รายงานการประชุมวิชาการประมง 2563 (Proceeding).. (217) คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ 63.. (216) ความหลากหลายและการกระจายของลกู ปลา ในพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง.. (206) ระบบค้นหางานวิจัย TARR.. (198) โครงสร้างประชาคมปลาในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2560-2562.. (183) การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลา ที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย.. (165) การจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญในแม่น้ำโขงเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมข้ามพรมแดน.. (151) ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.. (105)