รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เดือนกันยายน 2565 


รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เดือนสิงหาคม 2565 


รายละเอียดประกอบที่สำคัญทางบัญชี เดือนกรกฎาคม 2565 


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนมิถุนายน 2565 


รายละเอียดประกอบบัญชี เดือนพฤษภาคม 2565