งบทดลองในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


งบทดลอง เดือนกันยายน 2565 


งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565 


งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565 


งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565 


งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565