งบทดลอง GFMIS ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


งบทดลอง เดือนกันยายน 2564 


งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2564 


งบทดลอง เกือนกรกฎาคม 2564 


งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2564 


งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2564