รายละเอียดประกอบการรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนกันยายน 2563 


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนสิงหาคม 2563 


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนกรกฎาคม 2563 


รายละเอียดประกอบทางบัญชีที่สำตัญ เดือนมิถุนายน 2563 


รายละเอียดประกอบการบัญชี เดือนพฤษภาคม 2563