งบทดลอง GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


งบทดลอง เดือนกันยายน 2563 


งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563 


งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563 


งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2563 


งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563