สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านตรวจประมงภูเก็ต ด่านตรวจประมงภูเก็ต


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • วันที่ 26 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิต จำนวน 105 กล่อง ปริมาณ 1,272 กิโลกรัม กุ้งขาวมีชีวิต จำนวน 34 กล่อง ปริมาณ 414 กิโลกรัม ไปยังฮ่องกง เที่ยวบินที่ UO761, FD524 และตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิต จำนวน 555 กล่อง ปริมาณ 6,434 กิโลกรัม ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ UO761, CX770, CZ6010, 9C8522 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตามใบอนุญาต จึงทำการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (Health certificate) และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป วันที่ 26 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำม... จำนวนผู้อ่าน 162  วันที่ 24 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิต จำนวน 218 กล่อง ปริมาณ 2,628 กิโลกรัม ไปยังฮ่องกง เที่ยวบินที่ UO725, UO765 และตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิต จำนวน 479 กล่อง ปริมาณ 5,754 กิโลกรัม ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ CX770, ZH6010, 9C8522 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตามใบอนุญาต จึงทำการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (Health certificate) และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป วันที่ 24 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำม... จำนวนผู้อ่าน 152 วันที่ 12 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย็น จำนวน 136 กล่อง ปริมาณ 1,672 กิโลกรัม ไปยังประเทศฮ่องกง เที่ยวบิน UO725 และตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลสวยงามมีชีวิต จำนวน 24 กล่อง ปริมาณ 4,944 ตัว ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เที่ยวบิน SQ739 จากการตรวจสอบชนิด และปริมาณของสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป วันที่ 12 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เ... จำนวนผู้อ่าน 150 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ เพื่อควบคุมตรวจสอบเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบการกระทำความผิด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือ... จำนวนผู้อ่าน 138 วันที่ 27 มีนาคม 2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ เพื่อควบคุมตรวจสอบเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบการกระทำความผิด วันที่ 27 มีนาคม 2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประม... จำนวนผู้อ่าน 127 วันที่ 29 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย็น จำนวน 50 กล่อง ปริมาณ 650 กิโลกรัม หอยลายมีชีวิต จำนวน 5 กล่อง ปริมาณ 150 กิโลกรัม กุ้งขาวมีชีวิต จำนวน 207 กล่อง ปริมาณ 2,478 กิโลกรัม กุ้งกุลาดำมีชีวิจ จำนวน 40 กล่อง ปริมาณ 480 กิโลกรัม ไปยังฮ่องกง เที่ยวบินที่ UO761, FD524, CX770 และตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิต จำนวน 582 กล่อง ปริมาณ 6,990 กิโลกรัม ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ 9C8522, 9C8668, ZH9016 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตามใบอนุญาต จึงทำการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (Health certificate) และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป วันที่ 29 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เ... จำนวนผู้อ่าน 121 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย็น จำนวน 178 กล่อง ปริมาณ 2,314 กิโลกรัม กุ้งกุลาดำมีชีวิต จำนวน 179 กล่อง ปริมาณ 2,154 กิโลกรัม ไปยังประเทศฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX770, U0725 และตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิต จำนวน 160 กล่อง ปริมาณ 1,920 กิโลกรัม ปูทะเล จำนวน 25 กล่อง ปริมาณ 400 กิโลกรัม ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ 9C/8522, FM858 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (Health certificate) และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแ... จำนวนผู้อ่าน 108 วันที่ 29 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย็น จำนวน 123 กล่อง ปริมาณ 1,599 กิโลกรัม ไปยังประเทศฮ่องกง เที่ยวบินที่ UO725 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป วันที่ 29 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เ... จำนวนผู้อ่าน 106 วันที่ 11 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการนำเข้ากุ้งมังกรมีชีวิต จากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 10 กล่อง ปริมาณ 150 กิโลกรัม ตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิต จำนวน 251 กล่อง ปริมาณ 3,012 กิโลกรัม ไปยังฮ่องกง เที่ยวบินที่ UO765, CX770 และตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิต ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 854 กล่อง น้ำหนัก 10,254 กิโลกรัม เที่ยวบินที่ CX770, 9C8522,CZ6010,UO765 ปูทะเล จำนวน 16 กล่อง ปริมาณ 256 กิโลกรัม เที่ยวบินที่ SQ728 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตามใบอนุญาต จึงทำการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (Health certificate) และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป วันที่ 11 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการนำเข้ากุ้งมังกรมี... จำนวนผู้อ่าน 93 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ PIPO ภูเก็ต ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุมชุดสหวิชาชีพครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามผลการตรวจสอบเรือประมงไทย ที่แจ้งเข้า - ออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามผลการรายงานกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ การทวนสอบความถูกต้องของเอกสาร ศจร.1 ของแต่ละหน่วยงาน และการตรวจสอบหนังสือคนประจำเรือ พร้อมทั้งติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต นายแสง... จำนวนผู้อ่าน 85