บุคลากรด่านตรวจประมงภูเก็ต
นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต)
    


นายภาสกร นบนอบ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

 

 

    
นางสาวบงกช สุขชัย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

 

 

    
นางสาวณัฐสินี โกยกอบกาญจน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ

           กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

    
นายยงยุทธิ์ ผกามาศ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

 

 

    


นายพิชัย ตามพานนท์

ลูกจ้างประจำ
((พนักงานธุรการ))
    


นายธีรพล ทองเนื้อสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาพร หนูชู

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุนันท์ สีหมัด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุรีรัตน์ สุขขา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวนุรฮูดา มัจฉา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวเปรมยุดา กาญจนจันทร์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสมบูรณ์ กายเพ็ชร์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสุรศักดิ์ ศรีสมุทร

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110