บุคลากรด่านตรวจประมงภูเก็ต
นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์

หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต
    


นางสาวนันทนา นาโคศิริ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอรรถพล ปัตเมฆ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวบงกช สุขชัย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวณัฐสินี โกยกอบกาญจน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายดำรงค์ศักดิ์ ยิ้มสงวน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายบุญญฤทธิ์ แสนสำราญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอภิวัฒน์ มรรคเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายยงยุทธิ์ ผกามาศ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
ว่าที่ร้อยตรีรชต ฉายศิริวัฒนา

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ปฏิบัติงาน)
    


นายพิชัย ตามพานนท์

ลูกจ้างประจำ
((พนักงานธุรการ))
    


นายธีรพล ทองเนื้อสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาพร หนูชู

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุนันท์ สีหมัด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววารุณี สนิทเปรม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธัชศึก คุ้มพร้อม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจีรนันท์ ปานพืช

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุรีรัตน์ สุขขา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวนุรฮูดา มัจฉา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสมบูรณ์ กายเพ็ชร์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสุรศักดิ์ ศรีสมุทร

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายวุฒิศักดิ์ คงเหลือ

จ้างเหมาบริการ
(สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ และงานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์)
    
นายพิธาน ปรุงแก้ว

จ้างเหมาบริการ
(สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ และงานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์)
    
นางสาววริญญา จุฬามณี

จ้างเหมาบริการ
(สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ และงานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์)
    
นายจิรศักดิ์ แดสา

จ้างเหมาบริการ
(สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ และงานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์)
    
นางสาวศศินา ไชยศรี

จ้างเหมาบริการ
(บันทึกข้อมูล)
    
นางสุนิษา รัตนมณี

จ้างบริการ
(ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารสำนักงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010