แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 


enlightened โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

enlightenedโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

enlightenedโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

enlightenedโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

enlightenedโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

      กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by agri map)

enlightenedโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

enlightenedโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์

enlightenedโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

enlightenedโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

enlightenedครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเษตร กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

enlightenedโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรม : ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

enlightenedครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัยากรสัตว์น้ำ