แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่  


                 การดำเนินการขอรับบริการจัดทำแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด หรือแผนที่อื่นๆ มีดังนี้

 

1. การขอรับบริการจัดทำแผนที่ใหม่ มีแบบฟอร์มดังนี้

    ♦ บันทึกข้อความ ขอรับบริการจัดทำแผนที่   ส่งทาง E-sarabun แนบไฟล์เป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (ไม่ส่งฉบับจริง)

    ♦ ตารางค่าพิกัด    ส่งทาง e-mail : dofmap.fisheries@gmail.com

 

2. การขอแก้ไขร่างแผนที่ (แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่าพิกัด, ชื่อแหล่งน้ำ, ชื่อหมู่บ้าน, ชื่อถนน, อื่นๆ)  *สำหรับกรณีได้ร่างแผนที่แล้ว แต่ยังไม่ขอรับแผนที่ฉบับจริง ใช้แบบฟอร์มดังนี้

    ♦ ขอแก้ไขแผนที่   คัดลอก (Copy) ข้อความส่งทาง e-mail : dofmap.fisheries@gmail.com พร้อมแนบร่างแผนที่ที่มีการเขียนแก้ไขกำกับไว้

 

3. การขอแก้ไขร่างแผนที่และขอรับแผนที่ฉบับจริง     *สำหรับกรณีแก้ไขร่างแผนที่ที่ได้รับไปแล้ว เพื่อให้จัดทำเป็นแผนที่ฉบับจริง ใช้แบบฟอร์มดังนี้

    ♦ บันทึกข้อความ ขอแก้ไขร่างแผนที่ และรับแผนที่ฉบับจริง   ส่งทาง E-sarabun แนบไฟล์เป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (ไม่ส่งฉบับจริง)

    ♦ แนบร่างแผนที่ที่มีการเขียนแก้ไขกำกับไว้    ส่งทาง e-mail : dofmap.fisheries@gmail.com

 

4. การขอรับแผนที่ฉบับจริง     *สำหรับกรณีที่ได้รับร่างแผนที่ไปแล้ว และไม่ต้องการแก้ไขร่างแผนที่นั้น ใช้แบบฟอร์มดังนี้

    ♦ บันทึกข้อความ ขอรับแผนที่ฉบับจริง     ส่งทาง E-sarabun แนบไฟล์เป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (ไม่ส่งฉบับจริง)

 

5. การขอแก้ไขแผนที่ฉบับจริง       *สำหรับกรณีได้รับแผนที่ฉบับจริงแล้ว แต่ต้องการแก้ไขแผนที่ฉบับจริงนั้น ใช้แบบฟอร์มดังนี้

    ♦ ขอแก้ไขแผนที่     คัดลอก (Copy) ข้อความส่งทาง e-mail : dofmap.fisheries@gmail.com พร้อมแนบแผนที่ฉบับจริงที่มีการเขียนแก้ไขกำกับไว้