แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่


แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

                 แบบฟอร์มการจัดทำแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด หรือแผนที่อื่นๆ มีดังนี้

 

1. ขอรับบริการตรวจค่าพิกัดและจัดทำภาพแผนที่จำลอง มีแบบฟอร์มดังนี้

    ♦ บันทึกข้อความ ขอรับบริการตรวจค่าพิกัดและจัดทำภาพแผนที่จำลอง   ส่ง e - แดง 

    ♦ ตารางค่าพิกัด    ส่งทาง e-mail : dofmap.fisheries@gmail.com

 

2. ขอรับแผนที่ฉบับจริง  มีแบบฟอร์มดังนี้

    ♦ บันทึกข้อความ ขอรับแผนที่ฉบับจริง     ส่ง e - แดง

 

3. ขอแก้ไขแผนที่ฉบับจริง  มีตัวอย่างดังนี้  

    ♦ ขอแก้ไขแผนที่   ส่งทาง e-mail : dofmap.fisheries@gmail.com พร้อมแนบแผนที่ฉบับจริงที่มีการเขียนแก้ไขกำกับไว้

 

หมายเหตุ  ขั้นตอนการจัดทำแผนที่ ตามภาพด้านล่าง