กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกุ้งทะเล

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกุ้งทะเล 

 เผยเเพร่: 2019-12-19  |  อ่าน: 726 ครั้ง

 

กฎกระทรวง กำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบกิจการ พ.ศ. 2562

ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ

 

คู่มือการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
คู่มือการใช้งานแผนที่พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล