หน้าที่ภารกิจ 

 เผยเเพร่: 2018-02-16  |  อ่าน: 209 ครั้ง

 

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ํา สวยงาม

(๒) ศึกษา วิจัย วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ําสวยงามแบบ ความแม่นยําสงู เพื่อลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหรายทะเล ่ และสัตว์น้ําสวยงาม ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

(๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย