การดำเนินการสถานการณ์โควิด-19 


ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ้นสุด ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ )  

ประกาศกรมประมง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแะไม่ให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์และละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เเจ้งแนวทางปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวทางปฏิบัติงานตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรี ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวทางการตรวจประเมินระยะไกล มาตรฐาน GAP CoC และ มกษ.GAP ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19