ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)


ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)