คำสั่งกรมประมง  


คำสั่งกรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2564

คำสั่งกรมประมง ที่ 961/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ  (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 835/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แก้ไขเลื่อนค่าตอบแทนและให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (จำนวน 47 ราย) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 822/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 750/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนและให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปี 2564 (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 338/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 211/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 190/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 133/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 24/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)

 

คำสั่งกรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2563

คำสั่งกรมประมง ที่ 94/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 158/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 202/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 268/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 434/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 593/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 614/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 638/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 718/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แก้ไขค่าตอบแทนและให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 776/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 802/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเิงนเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 925/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนและให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปี 2563 (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 1019/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รนับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)