คำสั่งกรมประมง

คำสั่งกรมประมง  

 เผยเเพร่: 2020-07-01  |  อ่าน: 2,714 ครั้ง

 

คำสั่งกรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2564

คำสั่งกรมประมง ที่ 24/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)

 

 

คำสั่งกรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2563

คำสั่งกรมประมง ที่ 94/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 158/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 202/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 268/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 434/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 593/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 614/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 638/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 718/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แก้ไขค่าตอบแทนและให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 776/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 802/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเิงนเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 925/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนและให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปี 2563 (รายละเอียด)

คำสั่งกรมประมง ที่ 1019/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รนับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)