ติดต่อเรา 


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ กรมประมง : 0994000160259

ติดต่อกองบริหารการคลัง กรมประมง

ที่อยู่    :   อาคารจุฬาภรณ์ (ชั้น 1 , ชั้น 4 , ชั้น 6 , ชั้น 7) เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
              (อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

หมายเหตุ : ต้องการติดต่อเบอร์ภายในให้โทรเข้าเบอร์กรมประมง 02-5620600-15 แล้วต่อเบอร์ภายใน


ผู้อำนวยการกองบริหารการ

คลัง

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1     

โทรศัพท์สายตรง    :    02-562-0544

เบอร์ภายใน    :    3107 , 4005 (หน้าห้องผอ.)

โทรสาร    :      -

E-mail    :       -


ฝ่ายบริหารทั่วไป

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1     

โทรศัพท์    :    02-940-6537

เบอร์มือถือ : 065-502-8910

เบอร์ภายใน    :   3108 , 4007 (หัวหน้ากลุ่ม)

งาน ฌป. : 4007 , 098-998-7048

โทรสาร    :    02-940-6537

E-mail    :       -


กลุ่มบริหารงบประมาณ

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1     

โทรศัพท์    :    02-562-0565

เบอร์มือถือ : 065-502-8914

เบอร์ภายใน    :    3122 , 3123 , 3105 (หัวหน้ากลุ่ม) , 085-802-0890

งานเบิก    :    02-562-0565  ,  3119 , 095-889-4952

โทรสาร    :    02-940-6537

E-mail    :    fingroup.bg@gmail.com


กลุ่มการเงิน

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 และ 7       

โทรศัพท์ (ชั้น 1)    :    02-579-8201

เบอร์มือถือ : 065-502-8817

เบอร์ภายใน    :    3109  ,  4005 (ด้านรับ KTB)  ,  3106 (หัวหน้ากลุ่ม)

ห้อง GF (ชั้น 1)    :    02-940-6537   ,   4008

ห้องจ่ายเงิน (ชั้น 1)    :    02-940-6520   ,   3110

งานจ่ายเงิน : 4005 , 087-114-2000

เงินเดือน , สวัสดิการ (ชั้น 7)    :    3706 , 02-579-6308  ,  02-579-2095 , 089-807-8443

เบอร์ภายใน    :    3706  ,  3708  ,  3720

โทรสาร    :    02-579-6308  ,  02-579-2095  ,  02-940-6537

E-mail    :       -


กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4     

โทรศัพท์    :    02-579-8686

เบอร์มือถือ : 065-502-8905

เบอร์ภายใน    :    3404 , 3401 (หัวหน้ากลุ่ม)

ระบบ กค. ทั้งหมด / KTB : 3404 , 089-982-1375

โทรสาร    :    02-579-8686

E-mail    :    fingroup.fn@gmail.com


กลุ่มบัญชี

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4     

โทรศัพท์    :    02-562-0566  ,  02-562-0538

เบอร์มือถือ : 065-502-8851

เบอร์ภายใน    :    3403  ,  3407  ,  3422 (หัวหน้ากลุ่ม)

งานบัญชีส่วนกลาง / ต้นทุนผลผลิต : 3405 , 087-840-2046

งานบัญชีส่วนภูมิภาค / เงินทุนหมุนเวียนฯ : 3407 , 089-184-4578

โทรสาร    :    02-562-0566

E-mail    :    fingroup.ac@gmail.com


กลุ่มตรวจสอบ

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4     

โทรศัพท์    :    02-579-2165

เบอร์มือถือ : 065-523-9230

เบอร์ภายใน    :    3406  ,  3408  ,  3409  ,  3402 (หัวหน้ากลุ่ม)

ตรวจสอบใบสำคัญ : 3409 , 3408 , 063-363-4542

โทรสาร    :    -

E-mail    :    fingroup.ad@gmail.com


กลุ่มบริหารพัสดุ

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 6

โทรศัพท์    :    02-562-0541

เบอร์มือถือ : 065-502-8847

เบอร์ภายใน    :    3602  ,  3604  ,  3619  ,  3600 (หัวหน้ากลุ่ม)

งานบริหารสัญญา    :    3620 , 061-029-8896

งานจัดซื้อจัดจ้าง    :    3603 , 062-654-4525

งานทะเบียนพัสดุ    :    3617 , 062-647-4295

งานที่ราชพัสดุ    :    3602 , 088-0915378

โทรสาร    :    -

E-mail    :    fingroup.as@gmail.com


โรงจอดรถ

สถานที่    :    อาคารจอดรถกรมประมง   

เบอร์ภายใน    :    13116


ติดต่อผู้ดูแลและรับผิดชอบเว็บไซต์

นางสาวธรณ์ธันย์ กสินาชีวะ (สังกัด กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง)

E-mail    :    fingroup.fn@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร    :    02-5798686   ,   3404