ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์


ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 


เข้าสู่ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

  • ใบสมัครขอใช้งาน ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ Word คลิก , PDF คลิก
  • ใบคำขอแก้ไขข้อมูล ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
  • คู่มือการใช้งาน ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

 **กรณีเป็นจ้างเหมาบริการของหน่วนงานส่วนกลาง กรมประมง
    1.แบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการฯ : ในช่อง E-Mail กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน (ตัวบรรจง)
                                                : เซ็นชื่อเจ้าตัวลงในช่องลงชื่อเพียง 1 ช่อง
    2.สามารถส่งเอกสารได้ที่ กองบริหารการคลัง ชั้น 4 หรือ สแกนส่งทาง E-Mail : fingroup.fn@gmail.com