กลุ่มบริหารพัสดุ 

 คลังความรู้  สื่อและวารสาร  วารสารกรมประมง


ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารพัสดุแบบฟอร์มกลุ่มบริหารพัสดุ 

2565

2564


2563