หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ข้อมูลองค์กร  แผนยุทธศาสตร์


มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกรม
    (2) ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบงานคลังของกรม
    (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
    (1) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบการใช้ การดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
    (2) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
    (3) จัดทำการเงิน บัญชี พัสดุของฌาปนกิจสงเคราะห์กรม
    (4) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบงานคลัง
    (2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดแนวทางการพัฒนาหรือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/กระบวนงานด้านการคลังของกรม
    (3) พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลัง
    (4) ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการคลัง
    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มบัญชี
    (1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับหลักการบัญชีภาครัฐ
    (2) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม จัดทำต้นทุนผลผลิตของกรม
    (3) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรม
    (4) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลทางการบัญชี และจัดทำรายงานการเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือของกรม
    (5) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลทางบัญชี และจัดทำรายงานการเงินของเงินกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
    (6) รวบรวม ดูแลการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการบัญชี
    (7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
    (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มการเงิน
    (1) ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านการเงินของกรม
    (2) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำเหน็จบำนาญ เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินประกันสังคม สวัสดิการผู้ประกันตน และเงินอื่นๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน
    (3) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่าย และการนำส่งเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่น ๆ 
    (4) กำกับ ดูแล การบริหารเงินทดรองราชการของกรม
    (5) กำกับ ดูแล การรับ – จ่าย บัญชีเงินสวัสดิการของกรม
    (6) ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
    (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงบประมาณ
    (1) ศึกษา วิเคราะห์งบประมาณ และจัดทำแนวทางการบริหารงบประมาณ
    (2) รวบรวม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ
    (3) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง โอนขายบิล เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ
    (4) กันเงิน และขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณ เงินงบกลาง
    (5) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานส่วนกลางของกรม เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ
    (6) ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและเบิกจ่าย
    (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มตรวจสอบ
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายข้อกำหนดระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการคลัง
    (2) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
    (3) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และสวัสดิการต่าง ๆ 
    (4) ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. กลุ่มบริหารพัสดุ
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางระบบการบริหารงานพัสดุของกรม
    (2) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
    (3) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามการจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาของกรมและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS
    (4) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามการบริหารสินทรัพย์ของกรม
    (5) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามการบริหารจัดการใช้ที่ราชพัสดุของกรม
    (6) ให้คำปรึกษา แนะนำด้านพัสดุ
    (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย