หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


หน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี