ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC)


ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC) 


ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง (DOC)

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของกรมประมง ในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกันของบุคลากร และนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรมประมง ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่

http://edoc.fisheries.go.th/doc_dof.html#