>> ประวัติองค์กร

>> ประวัติองค์กร 

 เผยเเพร่: 2017-05-29  |  อ่าน: 2,595 ครั้ง

 

          กองประมงต่างประเทศ (กปต.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมง ตั้งแต่ปี 2535 โดยแรกเริ่ม เป็นการรวมข้าราชการและภารกิจของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของกองนโยบายและแผนงานประมงกับฝ่ายประมงระหว่างประเทศ กองสำรวจแหล่งประมงนอกน่านน้ำ เข้าด้วยกัน ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการดำเนินนโยบายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศของกรมประมง ต่อมาเนื่องจากกิจกรรมด้านการประมงเป็นกิจกรรมในระดับสากลที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในเวทีโลก พันธกิจและภารกิจที่กองประมงต่างประเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อแรกเริ่มได้รับการจัดตั้ง
          บทบาทของกองประมงต่างประเทศในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานหลักของกรมประมงที่ดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ อาทิ การให้การต้อนรับ รับรองแขกต่างประเทศ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และดำเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการประมงทั้งในระดับทวิภาค พหุภาค และกับองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินการให้กับข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษา ดูงาน ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และรวมถึงการช่วยอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกในภารกิจขององค์การระหว่างประเทศด้านการประมงที่มีพันธะสัญญาการจัดตั้งกับประเทศไทย
          โดยที่กิจกรรมด้านการประมงเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญในสถานะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลก ตลอดการดำเนินกิจกรรมด้านประมงของไทย มีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศในระดับต้นๆ ภารกิจที่กองประมงต่างประเทศได้รับมอบหมายในปัจจุบัน นอกเหนือจากภารกิจที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 
          นอกจากนี้ สินค้าประมงจัดว่าเป็นสินค้าที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นสินค้าที่สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ ดังนั้น กองประมงต่างประเทศจึงมีภารกิจเพิ่มขึ้นในส่วนที่เป็นหน่วยงานหลักของกรมประมงในการดำเนินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านประมงของไทยอย่างมีมาตรฐานและอย่างรับผิดชอบ
          ปัจจุบันกองประมงต่างประเทศ มีผู้อำนวยการ คือ นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย บริหารงานโดยแบ่งเป็นหน่วยงานย่อย 3 หน่วยงาน (1 งาน 3 กลุ่ม) ได้แก่

1. งานบริหารทั่วไป
2. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
3. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
4. กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

    ปณิธานของบุคลากรกองประมงต่างประเทศ
“ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่น เพื่อประสานความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อกิจการประมงไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนากิจกรรมธุรกิจประมงต่างประเทศของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป”