>> ประวัติองค์กร

>> ประวัติองค์กร 

 เผยเเพร่: 2017-05-29  |  อ่าน: 3,380 ครั้ง


กองประมงต่างประเทศ (กปต.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมง ตั้งแต่ปี 2535 โดยแรกเริ่ม เป็นการรวมข้าราชการและภารกิจของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของกองนโยบายและแผนงานประมงกับฝ่ายประมงระหว่างประเทศ กองสำรวจแหล่งประมงนอกน่านน้ำ เข้าด้วยกัน ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการดำเนินนโยบายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศของกรมประมง ต่อมาเนื่องจากกิจกรรมด้านการประมงเป็นกิจกรรมในระดับสากลที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในเวทีโลก พันธกิจและภารกิจที่กองประมงต่างประเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อแรกเริ่มได้รับการจัดตั้ง
บทบาทของกองประมงต่างประเทศในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานหลักของกรมประมงที่ดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ อาทิ การให้การต้อนรับ รับรองแขกต่างประเทศ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และดำเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการประมงทั้งในระดับทวิภาค พหุภาค และกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการให้กับข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษา ดูงาน ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และรวมถึงการช่วยอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกในภารกิจขององค์การระหว่างประเทศด้านการประมงที่มีพันธะสัญญาการจัดตั้งกับประเทศไทย
โดยที่กิจกรรมด้านการประมงเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญในสถานะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลก ตลอดการดำเนินกิจกรรมด้านประมงของไทย มีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศในระดับต้นๆ ภารกิจที่กองประมงต่างประเทศได้รับมอบหมายในปัจจุบัน นอกเหนือจากภารกิจที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
นอกจากนี้ สินค้าประมงจัดว่าเป็นสินค้าที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นสินค้าที่สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ ดังนั้น กองประมงต่างประเทศจึงมีภารกิจเพิ่มขึ้นในส่วนที่เป็นหน่วยงานหลักของกรมประมงในการดำเนินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านประมงของไทยอย่างมีมาตรฐานและอย่างรับผิดชอบ

 

ในปี พ.ศ. 2563 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 41 ก วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ว่าด้วย กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 3 (12) ให้แบ่งส่วนราชการกรมประมงโดยมีกองประมงต่างประเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งในราชการบริหารส่วนกลางจำนวน 24 หน่วยงาน มีหน้าที่และอำนาจบัญญัติไว้ในข้อ 17 ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยกฎระเบียบ มาตรการ ข้อตกลง และข้อมูลสารสนเทศ ด้านการประมงต่างประเทศ

(2) บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดท่าที การประชุมเจรจา และการปฏิบัติ ตามข้อตกลงด้านการประมงระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ

(3) กำหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ กรอบความร่วมมือ และข้อตกลง ด้านการประมงระหว่างประเทศ

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(6) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงาน และบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย

(7) ประสานงาน ให้คำแนะนำ ให้บริการข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง ต่างประเทศ

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ต่อมา ได้มีคำสั่งกรมประมง ที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ส่งผลให้กองประมงต่างประเทศมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นและมีกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลุ่ม

ปัจจุบัน (ณ เดือนตุลาคม 2563) กองประมงต่างประเทศ มีผู้อำนวยการ คือ นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย บริหารงานโดยแบ่งเป็นหน่วยงานย่อย 5 หน่วยงาน (1 งาน 4 กลุ่ม) ได้แก่

1. งานบริหารทั่วไป

2. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

3. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

4. กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

5. กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ปณิธานของบุคลากรกองประมงต่างประเทศ
“ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่น เพื่อประสานความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อกิจการประมงไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนากิจกรรมธุรกิจประมงต่างประเทศของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป”