ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร 


ตามประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 5 รายการนั้น 

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้