กิจกรรมติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)


[2023-05-24] การประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์แม่น้ำโขงและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์.. [2023-04-05] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator :.. [2023-04-05] ประชุมวิชาการนานาชาติของการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่.. [2023-04-04] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-03-28] กิจกรรมติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐ.. [2023-03-28] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hy.. [2023-03-28] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-03-28] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-03-28] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-02-27] ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายวรพงษ์ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดสกลนคร นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายพิสิษฐ์ ภูมิคง  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รวมทั้งได้ สำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงการเชื่อมโยงถนนเเหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ภูพาน หนองหาร สวนสมเด็จเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนาฯ (สวนเเม่ สวนลูก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ซึ่งจากผลการดำเนินการกำจัดวัชพืช ในส่วนความรับผิดชอบของ ศปจ สกลนคร (โซนที่ 1) กรมประมง ปัจจุบันเเล้วเสร็จ 100% นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในจุดกำตัดวัชพืชต่างๆรอบบึงหนอหารอีกรวม 6 จุด พร้อมนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการกำจัดวัชพืชและขุดลอกแหล่งน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและลดข้อขัดแย้งในพื้นที่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ และทรัพยากรสัตว์น้ำ อย่างยั่งยืนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายวรพงษ์ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดสกลนคร นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายพิสิษฐ์ ภูมิคง  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร  เพื่อติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รวมทั้งได้ สำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงการเชื่อมโยงถนนเเหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ภูพาน หนองหาร สวนสมเด็จเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนาฯ (สวนเเม่ สวนลูก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ซึ่งจากผลการดำเนินการกำจัดวัชพืช ในส่วนความรับผิดชอบของ ศปจ สกลนคร (โซนที่ 1) กรมประมง ปัจจุบันเเล้วเสร็จ 100% นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในจุดกำตัดวัชพืชต่างๆรอบบึงหนอหารอีกรวม 6 จุด พร้อมนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการกำจัดวัชพืชและขุดลอกแหล่งน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและลดข้อขัดแย้งในพื้นที่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ และทรัพยากรสัตว์น้ำ อย่างยั่งยืน