ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกองฯ


[2023-05-24] การประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์แม่น้ำโขงและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์.. [2023-04-05] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator :.. [2023-04-05] ประชุมวิชาการนานาชาติของการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่.. [2023-04-04] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-03-28] กิจกรรมติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐ.. [2023-03-28] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hy.. [2023-03-28] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-03-28] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-03-28] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-02-27] ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกองฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกองฯ เพื่อติดตามภารกิจของกองฯ อาทิ แผน-ผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณกิจกรรม/โครงการ (งบประมาณปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, แผน-ผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณกิจกรรม/โครงการ (เงินนอกงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิ กิจกรรมวิจัย พ.ศ. 2566, เงินทุนหมุนเวียนฯ, งบประมาณเบิกแทนกัน (งบกรมชลประทาน) อีกทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในสังกัด โดยเน้นย้ำถึงการพัฒนางานวิจัยมาใช้ประโยชน์ การศึกษาและเพาะ พันธุ์ปลาตามความต้องการของพื้นที่, การบริหารจัดการแหล่งน้ำ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อออกมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน       ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกองฯ เพื่อติดตามภารกิจของกองฯ อาทิ แผน-ผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณกิจกรรม/โครงการ (งบประมาณปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, แผน-ผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณกิจกรรม/โครงการ (เงินนอกงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิ กิจกรรมวิจัย พ.ศ. 2566, เงินทุนหมุนเวียนฯ, งบประมาณเบิกแทนกัน (งบกรมชลประทาน) อีกทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในสังกัด โดยเน้นย้ำถึงการพัฒนางานวิจัยมาใช้ประโยชน์ การศึกษาและเพาะพันธุ์ปลาตามความต้องการของพื้นที่, การบริหารจัดการแหล่งน้ำ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อออกมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง