การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทาง VDO Conference


[2022-06-28] กิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ณ บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ.. [2022-06-21] ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้.. [2022-06-14] ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้.. [2022-04-11] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565.. [2022-03-07] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565.. [2022-01-18] แบนเนอร์.. [2021-12-28] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูป.. [2021-11-08] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6/2564.. [2021-10-04] การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หน.. [2021-10-04] การประชุมเตรียมการการดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอั.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทาง VDO Conference 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่ 2 /2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด ระยะ 2 ปี(พ.ศ.2564-2565) และกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดสอดคล้องกับนโยบายประมงแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน