การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทาง VDO Conference

[2022-01-18] แบนเนอร์.. [2021-12-28] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูป.. [2021-11-08] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6/2564.. [2021-10-04] การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หน.. [2021-10-04] การประชุมเตรียมการการดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอั.. [2021-06-11] การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภ.. [2021-04-22] ประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหน.. [2021-03-29] ลงตรวจพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ.. [2021-03-24] ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่หนองหารและการประมงในพื้นที่จ.. [2021-03-17] ประชุมหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินงาน อาทิ เรื่องการแบ่งพื้นที่รับ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทาง VDO Conference 

 เผยเเพร่: 2021-03-17 |  อ่าน: 293 ครั้ง

 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่ 2 /2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด ระยะ 2 ปี(พ.ศ.2564-2565) และกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดสอดคล้องกับนโยบายประมงแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน