ประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผ่านทาง VDO Conference


[2022-06-28] กิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ณ บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ.. [2022-06-21] ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้.. [2022-06-14] ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้.. [2022-04-11] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565.. [2022-03-07] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565.. [2022-01-18] แบนเนอร์.. [2021-12-28] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูป.. [2021-11-08] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6/2564.. [2021-10-04] การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หน.. [2021-10-04] การประชุมเตรียมการการดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอั.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผ่านทาง VDO Conference 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผ่านทาง VDO Conference ร่วมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการนี้ แต่ละหน่วยงานได้นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินการ ทั้งปัญหา อุปสรรค ตามแผนการพัฒนาพื้นที่หนองหารใน 7 ด้าน คือ การกำหนดแนวเขต การวางผังการขุดลอก การบริหารจัดการน้ำ การจัดการน้ำเสียชุมชน การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การกำจัดวัชพืช และการบริหารจัดการพื้นที่ พร้อมทั้งหารือในหลักการร่วมกันเพื่อปรับปรุงแนวทางการทำงานต่อไป