ประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผ่านทาง VDO Conference

[2022-01-18] แบนเนอร์.. [2021-12-28] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูป.. [2021-11-08] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6/2564.. [2021-10-04] การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หน.. [2021-10-04] การประชุมเตรียมการการดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอั.. [2021-06-11] การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภ.. [2021-04-22] ประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหน.. [2021-03-29] ลงตรวจพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ.. [2021-03-24] ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่หนองหารและการประมงในพื้นที่จ.. [2021-03-17] ประชุมหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินงาน อาทิ เรื่องการแบ่งพื้นที่รับ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผ่านทาง VDO Conference 

 เผยเเพร่: 2021-03-17 |  อ่าน: 295 ครั้ง

 

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผ่านทาง VDO Conference ร่วมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในการนี้ แต่ละหน่วยงานได้นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินการ ทั้งปัญหา อุปสรรค ตามแผนการพัฒนาพื้นที่หนองหารใน 7 ด้าน คือ การกำหนดแนวเขต การวางผังการขุดลอก การบริหารจัดการน้ำ การจัดการน้ำเสียชุมชน การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การกำจัดวัชพืช และการบริหารจัดการพื้นที่ พร้อมทั้งหารือในหลักการร่วมกันเพื่อปรับปรุงแนวทางการทำงานต่อไป