ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่หนองหารและการประมงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร


[2022-04-11] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565.. [2022-03-07] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565.. [2022-01-18] แบนเนอร์.. [2021-12-28] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูป.. [2021-11-08] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6/2564.. [2021-10-04] การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หน.. [2021-10-04] การประชุมเตรียมการการดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอั.. [2021-06-11] การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภ.. [2021-04-22] ประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหน.. [2021-03-29] ลงตรวจพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่หนองหารและการประมงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 23 มี.ค.64 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่หนองหารและการประมงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยงานกรมประมงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพื้นที่สกลนคร อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หน่วยบูรณะปรับปรุงแหล่งน้ำ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดน้ำอูน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งได้ลงเรือตรวจสภาพทั่วไปของหนองหาร พื้นที่ขุดลอกและพื้นที่ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ อธิบดีกรมประมงได้เน้นย้ำหน่วยงานฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ การจัดการความขัดแย้งและสนับสนุนภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดภายใต้เงื่อนไขที่กรมประมงยังสามารถใช้เพื่อภารกิจด้านการประมงอย่างเหมาะสม การให้ความสำคัญกับการจัดการความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำ การบริหารจัดการที่สามารถคงหรือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้หนองหาร การปรับวิธีการเพื่อให้การเดินทางหรือย่นระยะเวลาการเดินทางของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่เดินทางจากลุ่มน้ำสงคราม ลำน้ำสาขาต่าง ๆ จากแม่น้ำโขง เข้าสู่หนองหาร การจัดการเครื่องมือประจำที่หรือเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย การเพาะเลี้ยงในที่สาธารณประโยชน์ การป้องกันการลักลอบทำการประมงในฤดูน้ำหลาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการอพยพเพื่อผสมพันธุ์วางไข่โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 1. การคุ้มครองแหล่งสืบพันธุ์วางไข่ 2. การคุ้มครองแหล่งเลี้ยงตัวในวัยอ่อน และ3. การคุ้มครองเพื่อให้สัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเดินทางกลับสู่แหล่งน้ำได้อย่างปลอดภัย โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงในฐานะผู้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถมีบทบาทนำกรมประมงเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและวิชาการที่เหมาะสมนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ยังได้เข้าร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน และที่ดินจังหวัด ในการบริหารจัดการพื้นที่หนองหารอีกด้วย