การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ] การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ.. [2020-09-09 ] ขอส่งข้อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้อ.. [2020-09-08 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.. [2020-09-02 ] รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกา.. [2020-08-18 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ.. [2020-08-18 ] โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบปร.. [2020-08-14 ] กิจกรรมจิตอาสา .. [2020-08-14 ] การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ).. [2020-07-29 ]
อ่านทั้งหมด 

การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |  อ่าน: 59 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์ไปยังลูกจ้างในสังกัดกรที่ไม่มีสวัสดิการด้านประกันสังคม เช่น ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วนตามภารกิจ ตลอดจนประชาชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้เข้าถึงการประกันสังคมโดยการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ภาคสมัครใจ) แห่งพระราชบัญญัตติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล