บทความสำนักงานประมงจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสุภกิจ เหรียญกิจการ ประมงอำเภอเมืองสตูล นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช ประมงอำเภอท่าแพ นายธีระภักดิ์ ชาติสุวรรณ ประมงอำเภอละงู และนายจรัญ หลีหมัน ประมงอำเภอทุ่งหว้า ส่งมอบปัจจัยการผลิต ในโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล ได้แก่ ปูนขาว รายละ 170 กก. (20 ถุง) กากชา รายละ 20 กก. (2 ถุง) จุลินทรีย์ รายละ 200 ก. (1 ซอง) ชุดทดสอบแอมโมเนีย รายละ 1 ชุด และชุดทดสอบแมกนีเซียม รายละ 1 ชุด แก่เกษตรกรเป้าหมายอำเภอเมืองสตูล จำนวน 3 ราย อำเภอท่าแพ 2 ราย อำเภอละงู 23 ราย และอำเภอทุ่งหว้า 15 ราย รวมทั้งสิ้น 43 ราย

 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ ตรวจสอบบ่อที่เกษตรกรดำเนินการขุดกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล (บ่อ พด.) เพื่อประเมินความพร้อมการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by Agri Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ ตรวจสอบบ่อที่เกษตรกรดำเนินการขุดกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล (บ่อ พด.) เพื่อประเมินความพร้อมการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by Agri Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 )2021-09-20 | 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวอภิรดี ไพรี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายภาคภูมิ รามศรี นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ ตรวจสอบบ่อที่เกษตรกรดำเนินการขุดกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล (บ่อ พด.)  เพื่อประเมินความพร้อมการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by Agri Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 42 ราย ในพื้นที่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 15  กันยายน  2564  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ประจำปี  2564 โดยปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว  ณ ท่าเทียบเรืออ่าวนุ่น  หมู่ที่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และนายธีระภักดิ์ ชาติสุวรรณ ประมงอำเภอละงู จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล (รุ่นที่ 2 ) เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาและการจัดการผลผลิต โดยวิทยากรจากศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, มาตรฐานฟาร์มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลและการส่งเสริมการตลาด โดยวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 23 ราย

วันนี้ 9 ส.ค. 64 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รับมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค ตามโครงการ "ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล" จากนายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล ในนามประธานชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดสตูล และคณะ สำหรับสิ่งของที่รับมอบ ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 10 กระสอบ ปลากระป๋อง จำนวน 10 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 16 ลัง

 

            สำหรับสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนมาจะนำไปเติมใส่ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล และส่วนหนึ่งจะนำไปเติมให้กับตู้ปันสุขแต่ละอำเภอ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้ผู้ประสบความเดือดร้อน ผู้ขาดแคลนได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยกำหนดเปิดให้ประชาชนรับของจากตู้ปันสุขฯ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.00 น.

 

            ทั้งนี้ หากหน่วยงานหรือประชาชนผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของ สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่สำนักงานจังหวัดสตูล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 074-711055 หรือสามารถสนับสนุนสิ่งของได้ที่บริเวณ“ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯ สตูล” ตามวันและเวลาดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่  29  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสตูลร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง  หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล โดยนายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี 
 

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  •  บทความ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล ประกาศราคากลางวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร (ราคาอ้างอิง) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปูนิ่ม โดยวิธีคัดเลือก ขอเชิญยื่นซองข้อเสนอจัดซื้อปัจจัยการผลิต (วัสดุการเกษตร) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปูนิ่ม สำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศกรมประมง 2563 เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสุตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประกาศพิกัดแนวเขตห้ามทำการประมง 1/3 ประกาศพิกัดแนวเขตห้ามทำการประมง 2/3 ประกาศพิกัดแนวเขตห้ามทำการประมง 3/3 ประกาศกรมประมง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประการรับสมัคร เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบทดลองเดือนมกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งบทดลองเดือนธันวาคม 2562 งบทดลองเดือนธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562 ประกาศ รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล การแก้ปัญหาความเดือนร้อนกรมประมง งบทดลองเดือนกันยายน 2562 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562 งบทดลองประจำปี 2562 วันที่ 1-16 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2562 งบทดลองเดือนมีนาคม 2562 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประมง ปี 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 13 ที่นั่ง (งบพัฒนาจังหวัด2561) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายประชาสัมพันธ์ (งบจังหวัด2561) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (งบจังหวัด2561) แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2561 แบบฟอร์มข้อตกลงตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 1 / 2561 รายชื่อผู้เข้ารับสมัครแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561
  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำจังหวัดสตูล.. (1,471)  พ.อ. ปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ หน.สง.รอง ผอ.รมน. จังหวัด ส.ต. ( ท ) เยี่ยมชมขั้นตอนปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติงานออกหนังสือคนประจำเรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ .. (1,303) นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล , นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอมะนัง ลงพื้นที่มอบเครื่องซีลสูญญากาศ 2 เครื่อง ในงบพัฒนาจังหวัด.. (1,251) นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงจังหวัด.. (1,238) นายสุภกิจ เหรียญกิจการ ประมงอำเภอเมืองสตูล ออกตรวจบูรณาการร่วมกับนายประเสริฐ องศารา หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล.. (1,183) เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง พ.ศ.2561 -2562 ประมงจังหวัดสตูล นายโสภณ อ่อนคง ติดตามกำกับการดูแล ให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่อย่า.. (1,144) ประมงอำเภอท่าแพ นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ.. (1,087) นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง ร่วมอบรมสาธิตด้านโภชนาการปลาและแปรรูปสัตว์น้ำ.. (1,080) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประมง .. (1,075) รัชกาลที่ 10.. (1,002)