บทความสำนักงานประมงจังหวัดสตูล

 หนังสือกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ที่ กษ 0521.3/2614 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งข้อมูลโรคสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูฝน มาเพื่อใช้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ ช่วงฤดูฝน เตรียมรับสถานการณ์หาวิธีการป้องกัน และใช้แนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หนังสือกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ที่ กษ 0521.3/2614 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งข้อมูลโรคสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูฝน มาเพื่อใช้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ ช่วงฤดูฝน เตรียมรับสถานการณ์หาวิธีการป้องกัน และใช้แนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป)2021-04-30 | 

หนังสือกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ที่ กษ 0521.3/2614 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งข้อมูลโรคสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูฝน มาเพื่อใช้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ ช่วงฤดูฝน เตรียมรับสถานการณ์หาวิธีการป้องกัน และใช้แนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่ 31  มีนาคม 2564 นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล  และนางเฉลิมศรี แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

วันที่ 31  มีนาคม 2564 นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล  และนางเฉลิมศรี แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

วันที่ 31  มีนาคม 2564 นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล  และนางเฉลิมศรี แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

วันที่ 31  มีนาคม 2564 นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล  และนางเฉลิมศรี แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล และ นางสาวกัณฑ์ชุติสรา วรธนณุกรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธี ''วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง จังหวัดสตูล

นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล และ นางสาวกัณฑ์ชุติสรา วรธนณุกรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธี ''วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง จังหวัดสตูล

นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล และ นางสาวกัณฑ์ชุติสรา วรธนณุกรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธี ''วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง จังหวัดสตูล

ประกาศ !!! เกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.)ประกาศ !!! เกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  และ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน www4.fisheries.go.th หัวข้อ สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตำแหน่งช่างปูน ระดับ 4 และตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามกรมประมง www.4fisheries.go.th/personnel-recuitment หัวข้อ ลูกจ้างประจำ เลือก "ประกาศรับสมัคร"

รัฐบาล...เปิดไฟเขียว “เพิ่มวันทำการประมง”
เยียวยาชาวประมง ช่วง COVID-19

      จากกรณีชาวประมงยื่นหนังสือร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาล ผ่อนผัน ยกเว้น การควบคุมวันทำการประมงของเรือประมงออกไปอย่างน้อย 2 ปี หรือ เพิ่มวันทำการประมง จากเดิม ปีละ 240 วัน (8 เดือน) เป็นปีละ  300 วัน (10 เดือน) เนื่องจากชาวประมงมีภาระค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี แต่เรือประมงต้องจอดเป็นเวลา 4 เดือน (120) วัน จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนสะสม รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ขาดสภาพคล่องในอาชีพประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงร้องขอให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน
?       นายมีศักดิ์ ภักดีคง  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พิจารณามาตราการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง และต้องไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เช่น การเพิ่มสิทธิวันทำการประมงในรอบปีการทำประมงปัจจุบัน เป็นต้น  
      โดยล่าสุด (10 ก.พ.64) พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องชาวประมง ควบคู่ไปกับการพิจารณาหามาตรการซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่น้องชาวประมง ในปีการประมง 2563 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.64 นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ กรมประมงจึงได้นำปริมาณสัตว์น้ำที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์จากวันทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่ออกทำการประมงแล้วมีวันทำการประมงเหลืออยู่ มาจัดสรรด้วยวิธีการคำนวณปริมาณสัตว์น้ำเป็นวันทำการประมง ให้กับผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตามแนวทาง ดังนี้ 
1. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาผิวน้ำ (เครื่องมืออวนล้อมจับ) จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมงทุกขนาด จำนวน 45 วัน
2. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลากะตัก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมงทุกขนาด จำนวน 45 วัน
3. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำหน้าดิน (เครื่องมืออวนลากทุกประเภท) จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้ ดังนี้
• เรืออวนลากขนาดไม่เกิน 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 30 วัน
• เรืออวนลากขนาดเกินกว่า 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 20 วัน
?       ทั้งนี้ เรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง เป็นนโยบายสำคัญที่ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความห่วงใยและเน้นย้ำให้กรมประมงเร่งดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งกรณีการเพิ่มวันทำการประมงครั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ เห็นชอบให้กรมประมงออกประกาศ กรมประมงเพื่อเพิ่มวันทำการประมงให้ทันท่วงทีกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง 
?       สำหรับมาตรการการเพิ่มวันทำการประมงในครั้งนี้ จะเป็นมาตรการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบปีการทำการประมง 2563 เท่านั้น โดยหลังจากนี้ การเพิ่มวันทำการประมง จะดำเนินการภายใต้กลไกการควบรวมใบอนุญาตฯ และการยกสิทธิ์ทำการประมงต่อไป  จึงขอให้ชาวประมงเชื่อมั่นว่ากรมประมง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาคการประมงไทย และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง แต่การจะออกประกาศใดๆ นั้น ต้องดำเนินการตามกระบวนการในการออกกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรการในการควบคุมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับวิถีความเป็นอยู่และอาชีพของพี่น้องชาวประมงที่มั่นคงยั่งยืนซึ่งจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอด และมองเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน...อธิบดี กล่าว

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
1.กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล
2.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุทธยา กองตรวจการประมง ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1
3.สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

เรื่อง  ขอให้ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลยื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ( APD )

ด้วยกรมประมง มีนโยบายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและผู้ประกอบการ เช่น แพซื้อกุ้งทะเล ผู้รวบรวมกุ้งทะเล  สถานประกอบการ การแปรรูปกุ้งทะเลและการเลี้ยงเบื้องต้น  โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ผู้ส่งออกกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) เมื่อมีขั้นตอนการซื้อขายการส่งมอบกุ้งทะเล แก่บุคคลอื่น เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล และผู้ประกอบการด้านการประมงสามารถจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสตูล และผู้ประกอบการด้านการประมง เกี่ยวกับการซื้อของทะเลจากการเพาะเลี้ยง มายื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) กุ้งทะเลได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล สำนักงานประมงอำเภอเมืองสตูล สำนักงานประมงอำเภอท่าแพ สำนักงานประมงอำเภอละงู สำนักงานประมงอำเภอทุ่งหว้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-772-201 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

เรื่อง  ขอให้ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลยื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ( APD )

ด้วยกรมประมง มีนโยบายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและผู้ประกอบการ เช่น แพซื้อกุ้งทะเล ผู้รวบรวมกุ้งทะเล  สถานประกอบการ การแปรรูปกุ้งทะเลและการเลี้ยงเบื้องต้น  โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ผู้ส่งออกกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) เมื่อมีขั้นตอนการซื้อขายการส่งมอบกุ้งทะเล แก่บุคคลอื่น เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล และผู้ประกอบการด้านการประมงสามารถจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสตูล และผู้ประกอบการด้านการประมง เกี่ยวกับการซื้อของทะเลจากการเพาะเลี้ยง มายื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) กุ้งทะเลได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล สำนักงานประมงอำเภอเมืองสตูล สำนักงานประมงอำเภอท่าแพ สำนักงานประมงอำเภอละงู สำนักงานประมงอำเภอทุ่งหว้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-772-201 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

1.กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

2.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี กองตรวจการประมง ตำแหน่งกะลาสี

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564

ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเรือประมง จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) การขายทอดตลาดจะกระทำที่สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เลขที่ 443 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยกำหนดวันและเวลา ดังนี้ 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทำงานบนเรือประมง

หากคุณกำลังมองหา

??งานที่ท้าทาย

??ประสบการใหม่ๆ

??รักการทำงานทางทะเล

ขณะนี้เรือประมงต้องการแรงงานจำนวนมาก

โดยจะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>https://drive.google.com/.../1vsSmZZW34mUmC56HXh25Ov.../view

วันที่ 23 พ.ย. 63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล ร่วมมอบเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ให้แก่ครอบครัวนายสุริยา เต๊ะปูยู สืบเนื่องจากเหตุการณ์เรือตรวจการของมาเลเซียพุ่งชนเรือประมงของราษฎรไทยเสียชีวิต (เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา)โดยมีนายอภิเชษฐ์ หนูชูสุข บุตรชายผู้เสียชีวิต เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่)

กรมประมง เปิดรับสมัครชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ เข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง” สามารถกู้เงินไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี (จ่ายเองร้อยละ 4 ต่อปี รัฐชดเชยให้ร้อยละ 3 ต่อปี) สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 25 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด และสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

http://www4.fisheries.go.th/.../view_activities/1386/80349

โทร. 02 561 3353 ในวันเวลาราชการ

หรือ โทร. 074 772 201 (สำนักงานประมงจังหวัดสตูล)

จากกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รับประทานแมงดาทะเลที่หามาจากป่าชายเลนจนเกิดอาการแพ้และทำให้เสียชีวิต นั้น ล่าสุด...กรมประมงได้เร่งประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ประชาชนได้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกรับประทาน แมงดาทะเลให้มากขึ้น เพราะหากบริโภคผิดชนิด อาจได้รับพิษรุนแรงอันตรายถึงตายได้

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า แมงดาทะเลที่พบในน่านน้ำไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือ 1. แมงดาจาน หรือ แมงดาทะเลหางเหลี่ยม ไม่มีพิษ สามารถรับประทานได้ ลำตัวมีขนาดใหญ่กว่าแมงดาถ้วย พื้นผิวด้านบนเรียบ มีสีน้ำตาลอมเขียว มีหางเหลี่ยม มีสันและหนามเรียงกันเป็นแถวคล้ายฟันเลื่อย พบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเล วางไข่ตามริมชายฝั่งที่เป็นดินทราย 2. แมงดาถ้วย หรือ แมงดาทะเลหางกลม หรือ เห-รา หรือ แมงดาไฟ มีพิษไม่สามารถรับประทานได้ ลำตัวโค้งกลม มีหางกลม ผิวด้านบนมีขนสั้น สีน้ำตาลอมแดง ต่อจากส่วนท้องมีหางค่อนข้างกลมไม่มีสันและไม่มีหนาม พบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นดินโคลนและตามคลองในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยจะพบแมงดาทั้งสองชนิดนี้มากที่สุดตามพื้นที่แนวชายฝั่งของทะเลตั้งแต่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดไปจนถึงชุมพรและฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่สตูลไปจนถึงระนอง

จากข้อมูลทางวิชาการพบว่า สารพิษที่พบอยู่ในเนื้อและไข่ของแมงดาถ้วยคือ สารเทโทรโดท็อกซิน (tetrodotoxin) และซาซิท็อกซิน (saxitoxin) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกันกับที่พบในปลาปักเป้า เป็นสารที่ส่งผล

ต่อระบบควบคุมการหายใจถึงขั้นเสียชีวิต โดยพิษในแมงดาถ้วยเกิดจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ 1.แมงดากินแพลงก์ตอนที่มีพิษ หรือกินสัตว์ทะเลอื่น ๆ ที่กินแพลงก์ตอนพิษเข้าไปทำให้สารพิษไปสะสมอยู่ในเนื้อและไข่ของแมงดา 2. เกิดจากแบคทีเรียในลำไส้ที่สร้างพิษขึ้นมาได้เอง หรือสาเหตุประกอบกันทั้งสอง และที่สำคัญสารพิษทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นสารที่ทนต่อความร้อนได้ดี การปรุงอาหารด้วยความร้อนวิธีต่างๆ เช่น ต้ม ทอด หรือ อบ เป็นเวลานานมากกว่าชั่วโมงไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้ ประชาชนจึงไม่ควรนำมาบริโภคอย่างเด็ดขาด

สำหรับผู้ได้รับพิษจากแมงดาทะเล อาการมักจะแสดงภายหลังรับประทานประมาณ 10 - 45 นาที หรืออาจช้าไปจนถึง 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่อาศัยของแมงดา ฤดูกาล จำนวนที่รับประทาน หรือปริมาณของสารพิษที่ได้รับ เช่น รับประทานไข่แมงดาถ้วย อาการพิษจะเกิดรุนแรงกว่ารับประทานเฉพาะเนื้อ อาการมักเริ่มจากมึนงง รู้สึกชาบริเวณลิ้น ปาก ปลายมือ ปลายเท้าและมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มจาก มือ แขน ขา ตามลำดับ รวมทั้งอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย บางราย อาจมีน้ำลายฟูมปาก เหงื่อออกมาก พูดลำบาก ตามองเห็นภาพไม่ชัด ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก จะมีผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้อกระบังลมไม่ทำงาน ระบบหายใจล้มเหลว หมดสติ และสมองขาดออกซิเจน หากช่วยไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ภายใน 6 - 24 ชั่วโมง สำหรับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากได้รับพิษ ให้ผู้ปฐมพยาบาลทำให้ผู้ป่วยหายใจคล่องที่สุด และรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หากผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ทำการผายปอดจนกว่าจะถึงโรงพยาบาล ห้ามให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารน้ำหรือยา เนื่องจากผู้ป่วยอาจเกิดอาการสำลักได้

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ขอแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการรับประทานแมงดาทะเล แต่หากต้องการรับประทานขอให้เลือก แมงดาจาน โดยให้สังเกตลักษณะของหางตามที่กล่าวข้างต้น และงดรับประทานไข่แมงดาทะเลที่อยู่ในลักษณะบรรจุหีบห่อโดยไม่เห็นตัวและหางของแมงดาโดยเด็ดขาด เพราะเราไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าเป็นแมงดาชนิดไหน หรืออาจมีไข่แมงดาถ้วยปะปนอยู่ในไข่แมงดาจานหรือไม่ สำหรับพ่อค้า แม่ค้า ขอให้ท่านงดจำหน่ายไข่แมงดาทะเลหากไม่แน่ใจว่าเป็นไข่ที่มาจากแมงดาชนิดใดและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการแยกชนิดพันธุ์แมงดาทั้ง 2 ชนิดจากลักษณะภายนอกให้แน่ชัดก่อนนำมาขายให้ผู้บริโภค หากพบแมงดาถ้วย หรือ เหรา ปะปนเข้ามาให้คัดทิ้งทันที กรณีท่านไม่สามารถแยกความแตกต่างของแมงดาทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ได้ สามารถสอบถามข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center กรมประมง โทร. 02 562 0600 ๏

เนื่องด้วยกรมประมงจัดทำระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรองและการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้จำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Fisheries Shop ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับจะต้องยื่นคำขอภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ สามารถดาวโหลดระเบียบกรมประมงฯ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12c3aqnuRteOunC1RdW3ZestSsXVIW2_R/view?usp=sharing หรือ QR Code

  •  บทความ
  • สำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศกรมประมง 2563 เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสุตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประกาศพิกัดแนวเขตห้ามทำการประมง 1/3 ประกาศพิกัดแนวเขตห้ามทำการประมง 2/3 ประกาศพิกัดแนวเขตห้ามทำการประมง 3/3 ประกาศกรมประมง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประการรับสมัคร เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบทดลองเดือนมกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งบทดลองเดือนธันวาคม 2562 งบทดลองเดือนธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562 ประกาศ รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล การแก้ปัญหาความเดือนร้อนกรมประมง งบทดลองเดือนกันยายน 2562 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562 งบทดลองประจำปี 2562 วันที่ 1-16 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2562 งบทดลองเดือนมีนาคม 2562 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประมง ปี 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทรงงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 13 ที่นั่ง (งบพัฒนาจังหวัด2561) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายประชาสัมพันธ์ (งบจังหวัด2561) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (งบจังหวัด2561) แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2561 แบบฟอร์มข้อตกลงตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 1 / 2561 รายชื่อผู้เข้ารับสมัครแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาประจำจังหวัดสตูล.. (1,231)  พ.อ. ปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ หน.สง.รอง ผอ.รมน. จังหวัด ส.ต. ( ท ) เยี่ยมชมขั้นตอนปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติงานออกหนังสือคนประจำเรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ .. (1,137) นายสุภกิจ เหรียญกิจการ ประมงอำเภอเมืองสตูล ออกตรวจบูรณาการร่วมกับนายประเสริฐ องศารา หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล.. (1,081) นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล , นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอมะนัง ลงพื้นที่มอบเครื่องซีลสูญญากาศ 2 เครื่อง ในงบพัฒนาจังหวัด.. (1,079) นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงจังหวัด.. (1,025) เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง พ.ศ.2561 -2562 ประมงจังหวัดสตูล นายโสภณ อ่อนคง ติดตามกำกับการดูแล ให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่อย่า.. (973) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประมง .. (942) ประมงอำเภอท่าแพ นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ.. (936) นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง ร่วมอบรมสาธิตด้านโภชนาการปลาและแปรรูปสัตว์น้ำ.. (929) รัชกาลที่ 10.. (856) งบจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2561 พาเกษตรกรศึกษาดูงานการแปรรูปสัตว์น้ำ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง.. (809) นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง เข้าร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 ( กระบี่ ).. (789) นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงาน ศพก. ที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล.. (777) นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง ร่วมถ่ายทอดความรู้ Field Day.. (766) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (762) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง อบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่อำเภอท่าแพ .. (747) วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายประชิด ตรีพลอักษร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวรักศมี ขามพิทักษ์ นักวิชาการประมง นำเกษ.. (742) ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. (723) โครงการไทยนิยมยั่งยื่น กำหนด Kick of พร้อมกันทั่วประเทศ.. (710) ติดตามฟาร์ม Smart Farmer ปี 2561.. (686)